O nemocnici       Pro odborníky      Vzdělávání     Volná místa     Aktuality     Archiv     Kontakty    Spolupracujeme s ...

Podpora zdraví v Psychiatrické nemocnici Kosmonosy
Zdraví je určující složkou kvality života. Nepřichází však samo od sebe, není nijak samozřejmé. Na druhé straně ani nemoc není pouhým osudem. Životní styl rozhoduje o zdraví populace z 60 %. To je rozsah, v němž každý může zdraví ovlivnit. Pozitivně i negativně. Jde o to, aby věděl, co a jak může dělat. Jak konkrétně chránit zdraví svoje i svých spoluobčanů. Ke zdraví je proto nutno přistoupit aktivně.
Je to i úkolem nemocnice. Nemoci nejen léčit, nejen vykonávat cílenou prevenci, ale obecně podporovat zdraví jako takové, zejména v těch oblastech, o nichž víme, že jsou problematické.
Nejpodstatnější je edukace: znát a vědět co, jak i proč. K tomu musí přistoupit motivace a vytvoření vstřícného, usnadňujícího prostředí, aby nové či utvrzené znalosti došly realizace. Každému podáváme radu, materiály i potřebné kontakty. Zdraví nevnucujeme, neřídíme, ale nabízíme. Nechceme, aby byl někdo nemocen z pouhé nevědomosti.
Zajímavé odkazy:
Co můžete udělat pro prevenci

Hlavní oblasti, v nichž vyvíjí snahy naše nemocnice:

Vstříc pacientům
Duševní zdraví, to není jen léčba duševních poruch medikamenty. Jsou tu další činnosti, jimiž se pacient vzdaluje ze svého chorobného kruhu a učí se znovu žít: kulturní akce, rehabilitace s koňmi, tvůrčí činnosti, propojení s komunitní péčí s nácvikem samostatnosti života v přirozeném prostředí ve smyslu probíhající reformy. Zapojit se mohou v řadě případů i blízké osoby. Jde tedy o aktivní podporu duševního zdraví.
V povaze vlastní činnosti oboru psychiatrie je i vedení pacientů ke svobodě od závislostí – alkoholových, drogových, hráčských, kuřáckých.
Příprava stravy podle zásad zdravé výživy s respektování diet a alergií. Nutriční poradenství, boj s obezitou. Edukace, tj. získávání znalostí a dovedností ve správných stravovacích návycích.
Zdravý a motivovaný pohyb omezuje výskyt srdečně-cévních chorob, obezity a poruch pohybového aparát: vycházky, rozcvičky, sport, volně přístupné cvičební nářadí pod širým nebem, výlety.
V neposlední řadě pěstování či obnovení hygienických návyků a předcházení infekcím, program očkování dlouhodobých pacientů, kteří jsou mimo dosah svého praktického lékaře.

Vstříc veřejnosti
Snažíme se ovlivnit jednotlivce, kteří mají k naší nemocnici a jejím pacientům motivující vztah. Jde především o rodinné příslušníky, ale i o jiné návštěvníky. Příkladem mohou být edukační letáky i kontakty na protikuřáckou poradnu.
Jsme rovněž účastníky veřejných aktivit a grantů v oblasti boje proti návykovým nemocem, pro něž získalo příslušné oddělení naší nemocnice certifikaci odborné společnosti jako podmínku podpory ze strany Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky.

Vstříc zaměstnancům nemocnice
Naši pracovníci jsou při své práci mnohonásobně ohroženi a potřebují především svým životním stylem obnovovat své duševní síly, bojovat s vyhořením. Kromě supervizí tu preventivně působí střídání pracovníků na odděleních a sledování nemocnosti ve vztahu k práci.
Přistupují důsledné a skutečně detailně prováděné preventivní prohlídky, pečlivé dodržování zásad bezpečnosti a ochrany při práci. Jde především o prevenci poranění a infekcí.
Snažíme se o omezení kouření jak metodou organizační restrikce, tak i aktivní podpory nekuřáctví (přednášky plicní lékařky, kontakty pro zájemce).
Zásady zdravé výživy často porušují zdravotničtí pracovníci, zejména ve směnném provozu. Nemocnice maximálně usnadňuje dodržení správných stravovacích návyků: kvalitní stravovací provoz s finanční podporou, ale i drobnosti, jakými je vybavenost oddělení (chladničky pro personál, mikrovlnné trouby apod.).
Psychiatrická nemocnice Kosmonosy, Lípy 15, 293 06 Kosmonosy, 326 715 711, e-mail:sekretariat@pnkosmonosy.cz, podatelna@pnkosmonosy.cz Nahoru