Oddělení
 O nemocnici Pro veřejnost Pro odborníky Oddělení Kontakty Aktuality

oddělení S8 – koedukované resocializační oddělení

PrimářMUDr. Martin Matějka 326 715 921 martin.matejka@pnkosmonosy.cz
Lékař MUDr. Kateřina Kubová 326 715 924 katerina.kubova@pnkosmonosy.cz
Psycholog Mgr. et Ing. Radka Frátrik Škarková 326 715 964 radka.fratrik@pnkosmonosy.cz
Staniční sestra Jana Syrová 326 715 922 jana.syrova@pnkosmonosy.cz
Zdravotně sociální pracovnice Mgr. Kristýna Lukášová 326 715 923 kristyna.lukasova@pnkosmonosy.cz
Vyšetřovna  326 715 920
326 715 900
 

Oddělení je určeno zejména střednědobé léčbě po zvládnutí akutního stavu nemoci na příjmovém oddělení. Oddělení S8 má komunitní ráz, je smíšené (mužská a ženská část) a zaměřené na resocializaci. Tedy hledání způsobů, jak se pacient, procházející psychickou nemocí a hospitalizací, zapojí zpět do společnosti. Pacienti jsou podporováni k postupné obnově samostatnosti, spolurozhodování a zplnomocňování.V terapeutických programech jsou zapojeni ve skupinkách se společným cílem a zaměřením. Pravidelně probíhají psychoterapie, relaxace vč. snoezelenu, kognitivní tréninky, léčebný tělocvik, ergoterapie a dílny (centrální terapie), arteterapie a muzikoterapie, hipoterapie, aj. S pacienty je sestavován osobní týdenní harmonogram. Na odd.je prostor s posilovacími stroji, v areálu možnost nordic-walkingu.

Již za hospitalizace pacienti navazují kontakt s komunitními terénními týmy a Centrem duševního zdraví (CDZ). Léčebný postup je proaktivní, kdy se pacienti podílejí jak na chodu oddělení, řeší události v komunitě; mají rozdělený čas na terapeutické programy a poté i volnočasové aktivity. Již za pobytu mohou pacienti využívat pracovních nácviků a rehabilitací. Předpokládá se tu tedy spolupráce ze strany pacienta, vhodné bývá i společné setkání s rodinou a koordinace postupu. Dovolenky a zkušební pobyty (např. v chráněném bydlení) se doporučují, jakmile to zdravotní stav dovolí. V případě zakolísání stavu po jinak úspěšně připraveném propuštění lze s primářem oddělení domluvit krátkou stabilisační rehospitalisaci či rekondiční pobyt.

Oddělení se nevěnuje léčbě závislostí, v případě duálních poruch doporučujeme vyhledat vhodnější, úžeji zaměřené oddělení. Během léčby je vyloučena konzumace i donášení alkoholu, drog, těkavých a omamných látek. Dodržování abstinence kontrolujeme.

Po dobu hospitalizace prosíme zajistit si vlastní hygienické potřeby, čisté prádlo, přezuvky. Žádáme rodinné příslušníky a opatrovníky o součinnost. Více informací podá zdravotně-sociální pracovnice oddělení anebo vrchní sestra. Praktické informace pro pacienty a rodinné příslušníky a opatrovníky pacientů najdete zde.

Návštěvy jsou možné v čase, kdy neprobíhá pacientův individuálně volený terapeutický program, který má před volnočasovými aktivitami přednost.

PN Kosmonosy, Lípy 15, 293 06 Kosmonosy, 326 715 711, yabmrnn, sekretariat@pnkosmonosy.cz , podatelna@pnkosmonosy.cz
Nahoru