Oddělení
 O nemocnici Pro veřejnost Pro odborníky Oddělení Kontakty Aktuality

oddělení S8 – koedukované resocializační oddělení

PrimářMUDr. Martin Matějka 326 715 921 martin.matejka@pnkosmonosy.cz
Lékař MUDr. Kateřina Kubová326 715 924 katerina.kubova@pnkosmonosy.cz
Staniční sestra Jana Syrová 326 715 922 jana.syrova@pnkosmonosy.cz
Zdravotně sociální pracovnice Bc. Pavlína Švarcová326 715 923 pavlina.svarcova@pnkosmonosy.cz
Vyšetřovna
Denní místnost sester
 326 715 900
326 715 920
 

Oddělení je určeno zejména střednědobé léčbě po zvládnutí akutního stavu nemoci na příjmovém oddělení. Oddělení S8 má komunitní ráz, je smíšené (mužská a ženská část) a zaměřené na resocializaci. Tedy hledání způsobů, jak se pacient, procházející psychickou nemocí a hospitalizací, zapojí zpět do společnosti. Pacienti jsou podporováni k postupné obnově samostatnosti, spolurozhodování a zplnomocňování.V terapeutických programech jsou zapojeni ve skupinkách se společným cílem a zaměřením. Pravidelně probíhají psychoterapie, relaxace vč. snoezelenu, kognitivní tréninky, léčebný tělocvik, ergoterapie a dílny (centrální terapie), arteterapie a muzikoterapie, hipoterapie, aj. S pacienty je sestavován osobní týdenní harmonogram. Na odd.je prostor s posilovacími stroji, v areálu možnost nordic-walkingu.

Již za hospitalizace pacienti navazují kontakt s komunitními terénními týmy a Centrem duševního zdraví (CDZ). Léčebný postup je proaktivní, kdy se pacienti podílejí jak na chodu oddělení, řeší události v komunitě; mají rozdělený čas na terapeutické programy a poté i volnočasové aktivity. Již za pobytu mohou pacienti využívat pracovních nácviků a rehabilitací. Předpokládá se tu tedy spolupráce ze strany pacienta, vhodné bývá i společné setkání s rodinou a koordinace postupu. Dovolenky a zkušební pobyty (např. v chráněném bydlení) se doporučují, jakmile to zdravotní stav dovolí. V případě zakolísání stavu po jinak úspěšně připraveném propuštění lze s primářem oddělení domluvit krátkou stabilisační rehospitalisaci či rekondiční pobyt.

Oddělení se nevěnuje léčbě závislostí, v případě duálních poruch doporučujeme vyhledat vhodnější, úžeji zaměřené oddělení. Během léčby je vyloučena konzumace i donášení alkoholu, drog, těkavých a omamných látek. Dodržování abstinence kontrolujeme.

Po dobu hospitalizace prosíme zajistit si vlastní hygienické potřeby, čisté prádlo, přezuvky. Žádáme rodinné příslušníky a opatrovníky o součinnost. Více informací podá zdravotně-sociální pracovnice oddělení anebo vrchní sestra. Praktické informace pro pacienty a rodinné příslušníky a opatrovníky pacientů najdete zde.

Návštěvy jsou možné v čase, kdy neprobíhá pacientův individuálně volený terapeutický program, který má před volnočasovými aktivitami přednost.

PN Kosmonosy, Lípy 15, 293 06 Kosmonosy, 326 715 711, yabmrnn, sekretariat@pnkosmonosy.cz , podatelna@pnkosmonosy.cz
Nahoru