O nemocnici       Oddělení      Pro odborníky     Volná místa     Aktuality     Archiv     Kontakty     Spolupracujeme s ...
Akreditace kvality a bezpečí zdravotní péče

Psychiatrická nemocnice Kosmonosy prošla ve dnech 30. března až 1. dubna 2022 externím auditem Spojené akreditační komise, o.p.s. a splnila kritéria pro řízení a kontinuální zvyšování kvality dle Národních akreditačních standardů. Jsme držitelem již pátého certifikátu o udělení akreditace. Splnili jsme požadavky všech minimálních hodnotících standardů řízení kvality a bezpečí. Rozhodnutí podrobit se certifikaci padlo již v roce 2004 na základě úvahy, že sledování a hodnocení kvality je v souladu se současným vývojem zdravotnictví ve vyspělých zemích. A to je stále více zaměřeno právě na kvalitu, kontinuitu a bezpečnost péče.
K dosažení výsledku napomohly tři hlavní nástroje: motivace všech pracovníků, vytvoření funkční soustavy vnitřních předpisů a vnitřní audit. V roce 2005 začaly po ustavení týmu pro kvalitu vznikat první standardy popisující jednotlivé procesy při poskytování péče. Všechny činnosti zdravotnického i nezdravotnického personálu byly analyzovány a poměřovány Národními akreditačními standardy.
Základem akreditačních kritérií je důsledné dodržování platné legislativy a úplnost i průkaznost zdravotnické a nezdravotnické dokumentace. Tento proces tedy znamenal důkladný generální úklid napříč všemi provozy, od forem zápisů do chorobopisu až po způsoby požární evakuace nemocných, od organizačního a provozního řádu, až po bezchybné zacházení s odpady. Nastavení jasných pravidel a jejich dodržování snižuje rizika pacientů plynoucí provozu zdravotnického zařízení a poskytování péče (záměny léků, pacientů, nemocniční infekce, pády, úrazy). Pracovníky pak pomáhá chránit i po stránce právní - jde především o dokumentaci poskytnuté péče i jejích zákonných náležitostí. To je důležité zejména v psychiatrii, kde se používají omezovací prostředky, dochází k nedobrovolným hospitalizacím, je nutné citlivě posuzovat pacientovu rozhodovací způsobilost a do popředí silně vystupuje otázka práv pacientů.

Hlavní témata:
 • vyloučení rizika záměny léků
 • snížení rizika nemocniční nákazy
 • zajištění fyzické bezpečí (pády, požár, poškození zdravotnickou technikou)
 • soustavné snižování rizika vzniku mimořádných událostí
 • dodržování práv pacientů
 • dokonalá ochrana důvěrných dat o pacientech
 • zajištění návaznosti zdravotní péče (práce s informacemi)
 • pečlivá dokumentace celého procesu poskytování zdravotní péče
 • bezpečný systém zásobování léky
 • systém zajištění dostupnosti pomocných vyšetřovacích metod
 • systém zajištění dostupnosti vyšetření specialisty jiných oborů
 • stanovení rozsahu kompetencí jednotlivých pracovníků
 • bezpečnost pracovníků
 • vzdělávání pracovníků
 • odborné standardy provádění vybraných výkonů
 • sledování a vyhodnocování parametrů kvality managementem


Reakreditace kvality a bezpečí zdravotní péče

V dubnu 2013, 2016, 2019, 2022 prošla naše nemocnice akreditačními šetřeními a obhájila svůj statut akreditovaného zdravotnické zařízení s vysokou známkou hodnocení. Neznamená to však, že není co zlepšovat. Proces zvyšování kvality tím nekončí, ale pokračuje s výhledem na duben 2025.

Dokumenty
Kvalita a bezpečí - program rozvoje a kvality bezpečnosti péče v PN Kosmonosy


Dotazníky - zjišťujeme názory klientů na péči v naší nemocnici
ambulance
hospitalizace - pacienti
Vyhodnocení dotazníků
Psychiatrická nemocnice Kosmonosy, Lípy 15, 293 06 Kosmonosy, 326 715 711, e-mail:sekretariat@pnkosmonosy.cz , podatelna@pnkosmonosy.cz Nahoru