Kontakty       O nemocnici        Oddělení      Vzdělávání     Volná místa     Aktuality     Kontakty     Spolupracujeme s ...
Podmínky provozu podatelny a elektronické podatelny

Elektronické podání může být učiněno těmito způsoby:

1. Na technickém nosiči dat (CD, DVD, flash disk).
Nosič můžete doručit do podatelny, buď klasickou poštou, nebo osobně na adresu:
PN Kosmonosy – podatelna
Lípy 15
293 06 Kosmonosy
Úřední hodiny podatelny: Pondělí až pátek: 10:00 - 15:00
Technický nosič dat bude vrácen pouze na výslovnou žádost.

2. Prostřednictvím e-mailové zprávy, i nepodepsané elektronickým podpisem (s výjimkou např. "stížností" - viz text níže.), odeslané na adresu: podatelna@pnkosmonosy.cz

3. Datovou schránkou PN Kosmonosy
Postup doručování do datové schránky je upraven zákonem č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů, a dalších souvisejících právních předpisů.
Informace o datové schránce:
ID schránky PN Kosmonosy: yabmrnn
Typ schránky: Právnická osoba
Jméno: Psychiatrická nemocnice Kosmonosy
IČ: 00068691
Podání doručené do datové schránky nemocnice má z hlediska účinků stejnou relevanci jako listinný originál, nemusí být proto následně doplňováno listinnou verzí a nemusí být odesílatelem elektronicky podepsáno, jelikož datová schránka odesílatele dostatečně identifikuje.
PN Kosmonosy komunikuje prostřednictvím datové schránky má-li adresát datovou schránku zpřístupněnou, je-li možná identifikace adresáta (zejména u fyzických osob je nutné kromě jména a příjmení uvádět datum narození), a umožňuje-li to povaha dokumentů. Informace o zpřístupnění a znepřístupnění datové schránky je možné nalézt v zákoně č. 300/2008 Sb. a na stránkách ministerstva vnitra: http://datoveschranky.info/.
  Přípustné formáty datové zprávy dodávané do datové schránky PN Kosmonosy:
 • pdf (Portable Document Format)
 • PDF/A (Portable Document Format for the Long-term Archiving)
 • xml (Extensible Markup Language Document)
 • fo/zfo (602XML Filler dokument)
 • html/htm (Hypertext Markup Language Document)
 • odt (Open Document Text)
 • ods (Open Document Spreadsheet)
 • odp (Open Document Presentation)
 • txt (prostý text)
 • rtf (Rich Text Format)
 • doc/docx (MS Word Document)
 • xls/xlsx (MS Excel Spreadsheet)
 • ppt/pptx (MS PowerPoint Presentation)
 • jpg/jpeg/jfif (Joint Photographic Experts Group File Interchange Format)
 • png (Portable Network Graphics)
 • tif/tiff (Tagged Image File Format)
 • gif (Graphics Interchange Format)
 • mpeg1/mpeg2 (Moving Picture Experts Group Phase 1/Phase 2)
 • wav (Waveform Audio Format)
 • mp2/mp3 (MPEG-1 Audio Layer 2/Layer 3)
 • dwg (AutoCAD DraWinG File Format) verze 2007 a vyšší
V ostatních případech podatelna podání odmítne přijmout a odesílatel dokumentu je o této skutečnosti vyrozuměn.
Pokud je při kontrole dokumentu v digitální podobě zjištěno, že obsahuje škodlivý kód, elektronický dokument se neukládá, ale zničí; v takovém případě je dokument považován za nedoručený.
Velikost datové zprávy je omezena na 20 MB.
Podání určené nemocnici je doručeno okamžikem přihlášením do datové schránky do její datové schránky.
Doručování do datové schránky adresáta (§ 17 zákona č. 300/2008 Sb.)
Adresátovi je podání doručeno přihlášením do datové schránky s tím, že nepřihlásí-li se ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byl dokument do datové schránky dodán, považuje se tento dokument za doručený posledním dnem této lhůty; to neplatí, vylučuje-li jiný právní předpis fikci doručení. Datová zpráva bude ve datové schránce uchována po dobu 90 dnů, poté bude obsah zprávy automaticky smazán správcem systému a v jeho schránce zůstane pouze „obálka“. Je proto vhodné si přílohy datových zpráv ukládat.
Dokument doručený do datové schránky si adresát může následně nechat převést do listinné podoby, tzv. autorizovanou konverzí – k dokumentu je připojena ověřovací doložka (ověření, že se jedná o listinnou podobu elektronického dokumentu). Může tak učinit na kterémkoliv kontaktním místě veřejné správy Czech POINT, tj. na obecním nebo krajském úřadě, u notáře, na České poště, s.p. atd.


Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (§14), ve znění pozdějších předpisů 1. Ze žádosti musí být zřejmé, že se žadatel domáhá poskytnutí informace ve smyslu tohoto zákona.
2. Fyzická osoba uvede v žádosti jméno, příjmení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu nebo, není-li přihlášena k trvalému pobytu, adresu bydliště a adresu pro doručování, liší-li se od adresy místa trvalého pobytu nebo bydliště. Právnická osoba uvede název, identifikační číslo, adresu sídla a adresu pro doručování, liší-li se od adresy sídla. Adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa.
3. Je-li žádost učiněna elektronicky, musí být podána prostřednictvím elektronické podatelny PN Kosmonosy . Žádost nemusí být podepsána zaručeným elektronickým podpisem.
4. Neobsahuje-li žádost náležitosti podle odstavce 2 a adresu pro doručování, případně není-li elektronická žádost podána podle odstavce 3, není žádostí ve smyslu tohoto zákona a žádost se odloží.

Stížnosti a jiná podání dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád
1. Podání učiněné elektronicky musí být podepsáno zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb (§ 37 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb.). Ten, kdo činí podání v elektronické podobě podepsané zaručeným elektronickým podpisem, uvede současně poskytovatele certifikačních služeb, který jeho certifikát vydal a vede jeho evidenci, nebo certifikát připojí k podání (§ 37 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb.).
2. Z podání musí být patrné, kdo je činí, které věci, osoby nebo organizace (vč. jejího sídla) se týká a co konkrétně je požadováno nebo se jím navrhuje (§ 37 odst. 2, § 175 zákona č. 500/2004 Sb.).
3. Pokud podání učiněné v elektronické podobě neobsahuje veškeré požadované náležitosti nebo chybí-li zaručený elektronický podpis, je odesílatel vyzván, v souladu se správním řádem, k doplnění údajů, a to do 7 dnů od doručení výzvy. Doplnění údajů může být učiněno buď písemným potvrzením – v listinné podobě, ústně do protokolu nebo dodatečným doplněním zaručeného elektronického podpisu. Nejsou-li údaje doplněny ve stanovené lhůtě, je rozhodnuto o „založení“ podání.
Datové zprávy zaslané nemocnici, jejichž náležitosti neupravuje právní předpis (např. oznámení a podněty občanů) nemusí být podepsány zaručeným elektronickým podpisem.