Spolupracujeme s ..
  O nemocnici Pro veřejnost Pro odborníky Oddělení Kontakty Aktuality
Spolupráce Psychiatrické nemocnice Kosmonosy se sociálními službami pro pacienty s duševním onemocněním

Psychiatrická nemocnice (PN) Kosmonosy je již po řadu let smluvně, funkčně i prostorově provázána se sociálními službami komunitní péče o pacienty s duševním onemocněním ve všech regionech obvyklého příjmu pacientů, intenzivně spolupracuje s dalšími složkami mimoústavní péče o duševně nemocné občany.
Od roku 2005 provozuje v prostorách PN Kosmonosy sociální služba Fokus Mladá Boleslav tréninkovou kavárnu a obchod s potravinami. Dále nabízí hospitalizovaným pacientům nácvik pracovních dovedností, zaměstnává pacienty PN Kosmonosy i po ukončení jejich hospitalizace na klientských pracovních místech.

SLUŽBY PRO PACIENTY SE ZÁVAŽNÝM DUŠEVNÍM ONEMOCNĚNÍM (SMI)
V PN Kosmonosy probíhá od roku 2003 spolupráce s komunitními sociálními službami pro závažně duševně nemocné. Spolupráce začala společnými schůzkami Fokusu a Fokusu Mladá Boleslav s týmy oddělení následné péče a s týmy příjmových oddělení pro pacienty v produktivním věku. Postupně se schůzek začalo účastnit více a více organizací.
V současné době PN Kosmonosy navštěvují zástupci Fokus Mladá Boleslav, Fokus Nymburk (zprostředkovává informace i pro Fokus Kolín), Fokus Liberec, Fokus Turnov, Fokus Semily, Péče o duševní zdraví (PDZ) – pobočka Jičín (zprostředkovává informace pro pobočku Péče o duševní zdraví Hradec Králové), RIAPS Trutnov, Fokus Mělník. Schůzky probíhají na odděleních: B1, A12, K20, S10 a S11, S8 a A14, A16, B5. Zástupci těchto služeb docházejí do PN Kosmonosy 3 x za měsíc na společné schůzky s týmy jednotlivých oddělení, kdy tyto schůzky byly z kapacitních důvodů rozděleny následujícím způsobem:

2. úterý v měsíci Fokus Nymburk a Fokus Mladá Boleslav 3. úterý v měsíci RIAPS Trutnov, PDZ Jičín, Fokus Turnov, Fokus Semily, Fokus Mělník 4. úterý v měsíci Fokus Liberec
oddělení začátek oddělení začátek oddělení začátek
S10 + S11 10:45 S10 + S11 9:00 S10 + S11 9:00
A12 11:15 B1 9:45 B1 9:45
A16 11:45 A16 10:30 A16 10:30
B1 12:00 S8 + A14 11:30 S8 + A14 11:30
K20 12:15 K20 12:45 K20 12:45
S8 + A14 12:30 A12 13:30 A12 13:30
B5 13:00 B5 po 14:00 B5 po 14:00

Schůzek se účastní lékař či primář oddělení, zdravotně-sociální pracovnice, psycholog spolu s dalšími členy léčebného týmu a zástupci jednotlivých komunitních služeb.
Vhodný budoucí klient sociální služby je vytipován personálem oddělení dle diagnózy, projevů onemocnění, potřeby podpory po propuštění a trvalého či aktuálního pobytu. Jsou vybíráni potenciální klienti z cílových skupin výše uvedených organizací.
Někteří pacienti o navázání spolupráce s komunitními sociálními službami požádají sami, ostatním pacientům jsou komunitní služby pravidelně představovány a je jim doporučeno navázání spolupráce jako důležitý činitel, podporující zotavení z nemoci.
Na společné schůzce týmu oddělení a zástupců služeb je pacient krátce představen – především projevy jeho onemocnění a jeho objektivní či subjektivní potřeby, personál oddělení sdělí vizi plánu spolupráce se sociální službou.
Zástupci sociální služby se pak s pacientem setkávají osobně a vyjasňují si vzájemnou spolupráci i cíle pacienta založené na jeho přáních a potřebách. Individuální schůzky s klienty jsou opakované, na první schůzce s klientem bývá obvykle pracovník týmu oddělení.
Na společných schůzkách týmů jednotlivých oddělení a zástupců sociálních služeb se rovněž plánuje společný postup u pacientů, kteří klienty sociálních služeb již jsou.
Mimo to probíhá výměna informací i po telefonu, domlouvají se kroky dle aktuálního stavu a situace pacienta, zástupci sociálních služeb pacienty navštěvují v PN Kosmonosy i mimo návštěvní hodiny. Již za pobytu mohou pacienti v doprovodu navštěvovat nácvikové aktivity a trénink řady dovedností mimo areál PN Kosmonosy.
Sociální služba je vždy předem informována o termínu propuštění svého klienta, domlouvá se společný postup při propuštění (zástupce služby např. pacienta v PN Kosmonosy vyzvedne, případně na něho počká na autobusové zastávce v jeho bydlišti, doprovodí klienta do psychiatrické ambulance atd.).
PN Kosmonosy chce do budoucna tuto spolupráci zachovat a dále rozvíjet.

ADIKTOLOGICKÉ SLUŽBY – SLUŽBY PRO LIDI SE ZÁVISLOSTÍ Součástí léčby osob se závislostí je podpora k převzetí odpovědnosti za vlastní léčbu a podpora abstinence. V tomto duchu je pacient veden k tomu, aby si následné služby pro ukončení hospitalizace vybral sám dle svých potřeb a možností, tedy „šité na míru".
Proto je úzká spolupráce s následnými službami z oblasti adiktologie pojatá odlišně oproti spolupráci se službami pro pacienty se závažným duševním onemocněním. Adiktologické služby pravidelně navštěvují oddělení léčby závislosti na besedy s pacienty, kde jim svoje služby představují. Tým pacientovi pomáhá s jejich nabídkou a výběrem takových služeb, ten je však kontaktuje samostatně. Pacientům se takto ponechává prostor pro aktivizaci vlastních opor a dovedností v hledání vhodné cesty k abstinenci.
Na besedy s pacienty jezdí nebo plánují jezdit zástupci organizaci:
 • ADVAITA Liberec
 • LAXUS Mladá Boleslav
 • Anonymní alkoholici
V rámci tzv. následné léčby závislostí a podpory v abstinenci jsou pacienti odkazováni na organizace dle plánovaného místa budoucího pobytu pacientů.
  Organizace pro následnou péči:
 • SANANIM Praha - denní stacionář Praha, terapeutické komunity (Heřmaň, Karlov) adiktologická ambulance Praha
 • Advaita Liberec - adiktologická ambulance v Libereckém kraji, terapeutická komunita
 • Drog out - Ústní nad Labem (KC, adiktologická ambulance)
 • KC Semiramis Mladá Boleslav + adiktologická ambulance Laxus MB
 • AT ambulance MUDr. Šlechty v Semilech
 • Adiktologické centrum s.r.o. – MUDr. Jinochová, Mělník, Kolín
 • Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy – poradna pro závislosti
 • Klinika adiktologie VFN a 1.LF UK
 • AT poradna s AT linkou – Praha, Řepy … MUDr. Pekárková
 • Doléčovací centrum Děčín
 • a mnoho dalších
PORUCHY PŘÍJMU POTRAVY PN Kosmonosy spolupracuje s organizací Anabell, která poskytuje ambulantní poradenství pro osoby trpícími poruchami příjmu potravy. Nabízí terénní poradenství, svépomocné skupiny a další služby. Poruchami příjmu potravy mohou trpět i pacienti s jinými psychiatrickými onemocněními – např. poruchami osobnosti, závislostí, depresí apod. V takových případech je přidružená léčba poruchy příjmu potravy důležitou součástí léčebných aktivit a pomáhá pak při celkovém zotavení pacienta.

SPOLUPRÁCE S POBYTOVÝMI SOCIÁLÍMI SLUŽBAMI Zároveň PN Kosmonosy plánuje nabízet spolupráci i dalším sociálním službám – např. s domovy se zvláštním režimem, s domovy důchodců, s chráněným bydlení či dalšími s poskytovateli sociálních služeb klientům ze širokého spektra duševních onemocnění. Po souhlasu pacienta může PNK vybranou službu následné péče informovat o možnostech propuštění či o objektivních potřebách pacienta v případě propuštění z PN Kosmonosy. PN Kosmonosy nabízí schůzky se zástupcem týmu v případě, kdy pobytová sociální služba sama navštíví pacienta. Tyto schůzky mohou pomoci při vzájemném vyjasnění potřeb pacienta a možnostmi institucí tohoto typu.
PNK chce pomocí výměny informací se zástupci sociálních služeb o aktuálních schopnostech a projevech nemoci pacienta zmírni obecný negativní či obavný pohled na pacienty s duševním onemocněním a napomoci jejich snazšímu vstupu do sociálních pobytových služeb. PNK může pacientovi umožnit opakované krátkodobé propustky v řádu dnů do zařízení pobytové sociální služby, aby si mohl sám vyzkoušet, jaké to tam je a jak se tam cítí, než se rozhodne do služby nastoupit.