O nemocnici       Oddělení      Pro odborníky     Volná místa     Aktuality     Archiv     Kontakty    Spolupracujeme s ...

Psychiatrická nemocnice Kosmonosy je odborným léčebným ústavem poskytujícím komplexní odbornou psychiatrickou péči. Počátky vzniku se datují rokem 1869, kdy na základě rozhodnutí zemského výboru v Praze byla zakoupena budova bývalého piaristického kláštera v Kosmonosích a přestavěna na filiální pobočku pražského ústavu pro duševně choré. Rozhodující okamžik v historii ústavu nastal dnem 30. června 1897, kdy je ústavu změněn statut filiálky na samostatný Královský zemský ústav pro choromyslné s právem přijímat nemocné. Pro potřeby lékařů a ošetřovatelského personálu byla založena i lékařská knihovna ústavu.

Knihovna PN Kosmonosy je tedy knihovnou s více jak stoletou tradicí. Od doby svého vzniku se již několikrát stěhovala. V současné době se nachází v 1. patře úřední budovy, kde získala nové reprezentativní prostory s výhodným umístěním v rámci areálu nemocnice.

Knihovna vlastní „Osvědčení o zápisu do evidence knihoven" MK ČR ze dne 15.7.2002. Od roku 1995 se každoročně akreditovala a získala „Osvědčení pro poskytování veřejných informačních služeb ve zdravotnictví." Poradním orgánem pro činnost knihovny je knihovní rada, která je složena z předních odborníků léčebny.

Vzhledem k účelu založení knihovny a struktuře jejich uživatelů jsou knihovní fondy zaměřeny především na obor psychiatrie, psychologie, psychoterapie a v jejich systematickém budování se pokračuje. Nově se vytváří fond literatury z oblasti léčby toxikomanie a drogových závislostí. V menší míře pak zakupuje knihovna i literaturu z ostatních oborů biomedicíny. Knihovna je orientována především uživatelsky, a proto je jejím hlavním účelem poskytování kvalitních informačních a knihovnických služeb lékařům, psychologům, zdravotním sestrám a ostatním zdravotnickým pracovníkům léčebny. Soustavné budování fondu psychiatrické literatury však umožňuje předávání informací i ostatním čtenářům v rámci sítě lékařských knihoven.

K 31.12.2007 eviduje lékařská knihovna 4 764 knihovních jednotek. Průběžně dochází 32 titulů časopisů, z toho 29 tuzemských a 3 zahraniční. Unikátní je odběr časopisu Psychiatrische Praxis. Registrováno je 146 uživatelů, pro potřeby pracovníků léčebny a pro MVS bylo zhotoveno 3 321xerokopií.Převážná část knihovního fondu je volně přístupná a informační materiály jsou dostupné formou prezenčních a absenčních výpůjček. Knihovna poskytuje své služby bezplatně a nejsou zavedeny ani poplatky z prodlení.

Od roku 1999mají uživatelé knihovny zajištěn přístup k síti Internet. Nejprve se jednalo o komutované připojení, od roku 2001 máme již připojení pevnou linkou. V rámci konsorcií a národní licence je umožněno připojení k databázím EBSCO v rámci projektu EIFL Direct . Od roku 2000 jsou knihy zpracovávány v automatizovaném knihovnickém systému KP-win . Plně je využíván modul katalogizace a katalog.

Chceme dále pokračovat ve zkvalitňování poskytovaných služeb a v úspěšné spolupráci s ostatními knihovnami v rámci celé ČR.


Psychiatrická nemocnice Kosmonosy, Lípy 15, 293 06 Kosmonosy, 326 715 711, e-mail:sekretariat@pnkosmonosy.cz, podatelna@pnkosmonosy.cz Nahoru