Hipocentrum
 O nemocnici Pro veřejnost Pro odborníky Oddělení Kontakty Aktuality

V PN Kosmonosy se zabýváme oblastí hiporehabilitace, která se nazývá „Psychoterapie pomocí koně“ zkráceně PPK.

Pracujeme s čtyřmi základními oblastmi stimulace, které považuji za stěžení při provádění této formě terapie. Je to oblast stimulace prožíváni, tělesná stimulace, stimulace kognitivních funkcí a sociální stimulace. Pokusím se vám tyto jednotlivé oblasti stručně přiblížit.
První oblastí je stimulace prožívání, kde je důraz kladen na emoční aktivizaci při kontaktu s koněm, příjemné senzorické prožitky pomocí přímého kontaktu s ním (taktilní, motorické, vizuální, sluchové a čichové), dále do této oblasti řadíme relaxační cvičení a odpoutání pozornosti od běžných starostí. Druhou oblastí je tělesná stimulace, kde je důraz kladen na aktivizaci k pohybu společně s koněm, ať již klient na koni sedí, nebo s ním pracuje ze země. Kůň je ideálním stimulačním činitelem pro pohybovou aktivitu. Člověk se necítí příliš nucen do tělesné aktivity, kůň jej spontánně k této aktivitě vybízí, ať již zmíníme obyčejné nenáročné hlazení koně, přes jeho čištění, vodění, nebo nakonec i samotné jízdy na něm. Nedílnou součástí tělesné aktivizace je pozitivní vliv na stimulaci koordinace pohybů, rovnováhy a biochemickou regulaci organismu. Třetí důležitou stimulační oblastí je kognitivní stimulace.
Kontakt s koněm lze velmi dobře využít k aktivizaci kognitivních funkcí, kůň a zájem o něj přirozeně vybízí klienty k získávání nových informací z oblasti hipologie, pomocí kvízů a speciálních her. Stimulace je detailně zaměřena na stimulaci paměti, pozornosti, exekutivních funkcí a orientace v prostoru. Poslední oblastí je sociální stimulace, která je zaměřena na podporu zdravého sebevědomí a správného sebehodnocení, sebereflexi a zpětnou vazbu, stimulaci vůle, motivace a zájmů, formování interpersonálních vztahů ve skupině (asertivita, zpětná vazba, kooperace), pozitivní sociální učení nápodobou a posilováním a také stimulace kreativity. Přes udělování pobídek a ovládání koně, lze dobře poukazovat na způsob chování a jednání v běžných sociálních situacích. Protože je kůň pro členy skupiny společným zájmem, bývají snadněji motivování pro úpravu některých vzorců chování, které jim v běžném životě mohou způsobovat potíže.
Pro všechny tyto oblasti jsou metodicky zpracovaná různá cvičení, s kterými naši terapeuti při terapeutických hodinách prakticky pracují. Pro příklad uvádím cvičení z oblasti emoční stimulace.


Hlazení a seznámení s koněm

Počet klientů ve skupině: 2 - 4 v případě většího počtu rozdělení do skupin.
Pomůcky: Jeden kůň pro 2 - 4 klienty.
Časový rozsah: 2 - 5 minut
Zaměření: Cvičení má adaptační charakter, je zaměřené na navázání kontaktu s koněm, naladění se na spolupráci s ním. Pomáhá zvládat počáteční rozpaky a napětí. Cvičení má uvolňující a relaxační charakter, prohlubovaný příjemným taktilním kontaktem s koněm.
Pro jaké klienty je cvičení vhodné: Pro všechny typy klientů, s ohledem na to, s kterými pacienty právě pracujeme.
Popis cvičení: Skupinka 2 až 4 pacientů stojí s terapeutem v blízkosti koně. Terapeut musí nejdříve seznámit klienty s koněm. Řekne jeho jméno a také může říci něco o něm. To velmi dobře působí na rozpuštění počátečního napětí. Každý z klientů si ho pak může pohladit a seznámit se s ním. Někteří klienti se mu mohou buď představit a říci ahoj, nebo si ho jen pohladit. Cvičení můžeme doplnit tím, že se klientů ptáme, co v dané chvíli cítili, když se s koněm zdravili a dotýkali se ho.
Poznámky: Cvičení můžeme použít pouze při úvodní hodině terapeutické skupiny, nebo ho můžeme využívat s malými obměnami a přizpůsobené situaci každou hodinu. Nenutíme všechny klienty se koni představovat.
PhDr. Petra Černá Rynešová