Hipocentrum
 O nemocnici Pro veřejnost Pro odborníky Oddělení Kontakty Aktuality

Chronická oddělení:
Na chronických uzavřených oddělení jsou pacienti s různorodými diagnózami převážně psychotického charakteru. Z těchto typů oddělení dochází do hipocentra převážně stejní pacienti jen s malými obměnami, hlavně ve vztahu ke zhoršení jejich zdravotního stavu, který se u těchto pacientů často mění. Pak, jsou pacienti nuceni několik lekcí vynechat, ale po té se zpravidla do terapie vrací. Pacienti z tohoto typu oddělení za několik hodin docházky do hipocentra dokážou vyčistit koně pod vedením terapeuta, připraví ho pro ježdění a zhruba polovina skupiny zvládá jízdu na koni s madly a i lehké základy voltižních cvičení. Rádi si povídají o koních, malují a zpívají písničky. Terapeutické ježdění je u těchto pacientů je zaměřeno na aktivizaci celého organismu, emoční podporu, trénink kognitivních funkcí a v neposlední řadě na zlepšení kvality života pacientů při dlouhodobé hospitalizaci v nemocnici.


Sexuologické oddělení:
Pacienti tohoto oddělení jsou v nemocnici převážně na dlouhodobé hospitalizaci. Do terapeutického ježdění jsou zařazení pacienti, kteří projeví zájem sami na komunitě. Když už projeví zájem do hipocentra docházet, tak by měli docházet pravidelně. Režimový systém tohoto oddělení je k dlouhodobému docházení do hipocentra zavazuje. U těchto diagnóz je terapeutické ježdění zaměřeno především na sociální vztahy ve skupině, sebereflexi, komunikaci (zařazujeme nácvik asertivity, rozbor aktuálních konfliktních situací), dále se zaměřujeme na motorickou a emoční aktivizaci a udržení zájmu o něco – co by je mohlo provázet i po ukončení léčby. I u tohoto oddělení okrajově zařazujeme cvičení na trénink kognitivních funkcí. Pacienti tohoto oddělení zvládnou během roční činnosti v hipocentru základy péče o koně, voltižní cvičení na hřbetě koně, ale i základní jízdárenské povely při samostatné jízdě na koni v kroku a klusu. Hodiny u pacientů se sexuologickou problemtikou jsou zaměřeny hlavně na socializaci a kooperaci mezi pacienty ve skupině, která má prostřednictvím koní stanovená jasná pravidla. Na sebereflexi zaměřenou na vnímání svých projevů přes projevy koně. Na zvýšení motivace k činnosti, která se u dlouhodobě hospitalizovaných pacientů vytrácí. Dále na aktivizaci organismu, jak po stránce tělesné tak i psychické. Na trénink koordinace pohybů spojený s tréninkem jemné i hrubé motoriky. V neposlední řadě i na emoční podporu, kterou bezesporu kůň člověku poskytuje a na tělesnou i duševní relaxaci. Do hodin LPPJ u těchto pacientů zařazuji i různé techniky na trénink kognitivních funkcí, které umožňují posilovat kvalitu paměti, pozornost aj., které se při dlouhodobých hospitalizacích zhoršují. Trénink kognitivních funkcí probíhá většinou soutěživou formou orientovanou převážně na koňská témata, kvízy, křížovky, soutěže v popisu jezdeckých postrojů aj.


Oddělení pro léčbu závislostí:
Pří léčbě závislostí bylo terapeutické ježdění začleněno do pevného psychoterapeutického procesu, který je jednou z hlavních součástí léčby. Ukázalo se, že terapeutické ježdění velmi zdatně koresponduje s hlavním psychoterapeutickým směrem oddělení a to s kognitivně behaviorálním přístupem. Terapie se účastní celá komunita, která je rozdělena do 3 skupin. Terapeutické ježdění je zde využíváno ve všech oblastech jejího působení a to v oblasti stimulace prožívání, tělesné stimulace, stimulace kognitivních funkcí a sociální stimulace. Při terapeutickém ježdění s pacienty s problematikou závislostí je vhodné aktivně zařazovat trénink kognitivních funkcí z důvodů častých organických změn při abusu psychoaktivních látek. Důležitý je i mechanismus sociálního napodobování, který hraje u klientů se závislostí významnou roli při vzniku závislosti, tento mechanismus můžeme u těchto klientů uplatnit i v pozitivním slova smyslu v terapeutickém ježdění, nalezením jiné, v tomto případě pozitivní, sociální nápodoby ve smyslu vztahu ke koni a jezdectví. Významnou a nezastupitelnou roli hraje osobnost terapeuta, která musí být pro klienty obdivovanou autoritou, která tyto pacienty přijímá bezezbytku.


Uzavřené oddělení pro dificilní pacienty (závislosti drogy, alkohol, převážně soudem dané ochranné léčby):

Práce s pacienty tohoto oddělení není pro terapeuta lehká, pacienti z tohoto oddělení svůj pobyt v léčebně vnímají převážně velmi negativně. Často se jedná o pacienty s těžkými poruchami osobnosti nebo psychotické pacienty s ochranou léčbou. Hodiny terapeutického ježdění jsou přizpůsobovány skladbě pacientů. Někdy je potřeba direktivnější přístup při vedení hodiny a větší pracovní zapojení nebo naopak uvolnění při rozhovoru o koních a přírodě. Hodiny terapeutického ježdění u tohoto oddělení jsou zaměřeny na aktivizaci emoční a motorickou, dále na sociální vztahy ve skupině, komunikaci, sebereflexi a okrajově i trénink kognitivních funkcí. Někteří pacienti za rok činnosti v hipocentru zvládnou kromě čištění, cvičení na koních i samostatné ježdění na koni v kroku a klusu.
Příjmová oddělení:
Příjmová oddělení jsou typická svou variabilitou diagnóz v akutních stádiích onemocnění. Do terapeutického ježdění na koni jsou z těchto oddělení zařazování pacienti, kteří sami projeví zájem na komunitě, kde je jim tato forma doplňkové terapie nabídnuta nebo jim terapeutické ježdění doporučí jejich ošetřující lékař nebo psycholog. Nikdy není tato forma terapie těmto pacientům direktivně předepsána. Během roku se v této skupině vystřídá mnoho pacientů a práce s nimi je tedy méně systematická a terapeuticky náročná. Terapie je zaměřena na krátkodobou podporu organismu pacienta. Zaměřujeme se na relaxaci, pozitivní prožívání při kontaktu s koněm, tělesnou stimulaci, ke které je kůň přirozeně vybízí a trénink kognitivních funkcí. Pozitivní zkušenosti a motivace těchto pacientů vede i při krátkodobé účasti při hodinách hiporehabilitace k dobrému zvládnutí základů čištění koně, jízdy na koni i lehkého voltižního cvičení na hřbetě koně. I přes to, že se při terapeutickém ježdění vystřídá mnoho pacientů, má jedna nebo dvě hodiny této formy terapie pro tyto pacienty efekt a zlepšuje jejich adaptaci na pobyt v nemocnici.


Psychoterapeutické, resocializační a rehabilitační oddělení:
Na těchto odděleních pacienti tráví i několik měsíců při stabilizaci jejich duševního stavu. Do terapeutického ježdění jsou zařazení pacienti, kteří projeví zájem, když je jim terapeutické ježdění nabídnuto. Skladba pacientů ve skupině bývá homogenní, což nám umožňuje systematičtější přístup při vedení terapie. Pacienti terapii převážně ukončují až propuštěním z nemocnice. Práce s koňmi u těchoto oddělení je zaměřena spíše na relaxaci, emoční a motorickou aktivizaci a trénink kognitivních funkcí. Někdy je do terapeutického procesu zařazen i rozbor konfliktní situace, která občas nastává mezi pacienty během terapie, situace je podrobně rozebrána s náhradními možnými formami řešení. Pacienti absolvují během pobytu relaxační a voltižní cvičení na hřbetě koně, dále vycházky do terénu mimo zdi nemocnice a i několik her s koňmi jako jsou překážková dráha s koněm na ruce nebo v sedle s vodičem.


Geronto oddělení:
Nejčastějšími diagnózami tohoto oddělení jsou demence, mentální retardace a různé formy organického poškození mozku po úrazech. Do terapeutického ježdění tyto pacienty vybírá personál oddělení po zvážení jejich zdravotního stavu a motivace pro tuto činnost. Do hipocentra z těchto oddělení dochází většinou stále stejné složení pacientů, pokud jim to jejich zdravotní stav dovoluje. Někteří do hipocentra dochází i v době svých vycházek a nosí koním usušený chléb. Při zahájení terapie pro tyto oddělení byli pacienti v prvních lekcích velmi pasivní, vše se jim muselo mnohokrát opakovat a na koni je musel stále někdo přidržovat. Po několika měsíčním docházení do hypocentra pacienti zvládají čištění koně, často si dokážou vybavit i názvy jednotlivých částí postrojů a pracovního náčiní spojeného s prací okolo koní. Od okamžiku kdy se tito pacienti adaptovali na situaci a uvolnili se, začali zvládat i některá lehká voltižní cvičení na hřbetě koně, dokonce jim jdou i hry s míčem házeným do sedla, které se jim velice líbí. Jsou schopni absolvovat i vycházku na koni do terénu, kterou mají velice rádi. Někteří pacienti z těchto oddělení jsou schopni udržet rovnováhou na hřbetě koně bez madel jen v jezdeckém sedle. Hodiny terapeutického ježdění jsou pro toto oddělení zaměřeny na emoční a motorickou aktivizaci, trénink kognitivních funkcí a relaxační prvky na uvolnění celého těla při jízdě na koni. Vedení těchto pacientů je velmi náročné, ale i velmi obohacující při sledování jejich pokroků v terapii. I pacienti svým osobitým způsobem projevují pozitivní zpětnou vazbu.