Hipocentrum
 O nemocnici Pro veřejnost Pro odborníky Oddělení Kontakty Aktuality

Něco o canisterapii

„Není snad zvířete, které bychom znali lépe než psa, které bychom více milovali a kterému bychom více důvěřovali … Léčebné účinky života se psem nejsou objevem moderní psychologie, lidé je znají již tisíce let.“

Dr. Nicholas J. Saunders

Definice canisterapie - je kontakt člověka a psa zaměřený na udržení, nebo zlepšení kvality života, který se nachází v nepříznivé životní situaci. Udržení nebo zlepšení zdravotního stavu, rozvoj osobnosti, sociální integrace nebo zmírnění negativních dopadů klientovy životní situace. Touto svou podstatou se canisterapie řadí k metodám ucelené rehabilitace.
Historie canisterapie:

Název CT se vžil jako označení způsobu terapie, který využívá pozitivního působení psa na zdraví člověka, přičemž pojem zdraví je zde myšlen přesně podle definice Světové zdravotnické organizace (WHO) - jako stav psychické, fyzické a sociální pohody. Jinak lze CT definovat jako zvířecí asistenční aktivitu a zvířecí asistenční léčbu prováděnou s jedním konkrétním živočišným druhem. CT klade důraz především na řešení problémů psychologických, citových a sociálně – integračních a působení na fyzické zdraví člověka je u ni druhotné a zahrnuje spíše složku motivace k rehabilitaci a povzbuzení imunity prostřednictvím psychiky. Uplatňuje se zejména jako pomocná (podpůrná) psychoterapeutická metoda při řešení různých situací, kdy jiné metody selhávají nebo je nelze použít.
První dokumentované použití zvířat jako doplňkové terapie se datuje do 9. století v Belgii u zdravotně postižených. V 90. letech 18. stol. V Anglii v Yorkshiru při společnosti přátel kliniky duševně nemocných byla v programu péče o zvířata s cílem naučit pacienty zodpovědnosti péčí o tvory, kteří jsou na nich závislí.
Roku 1859 poznamenala Florence Nightingalová, že malé domácí zvířátko je často výborným společníkem pro nemocného, zejména pro chronické dlouhodobé případy.
Roku 1867 zahájil činnost Betel v Německu a zvířata zejména psi, kočky, ptáci a koně se stala jeho samozřejmou součástí. Začali skromně jako domov pro lidi s epilepsií, dnes je to centrum pečující o lidi s nejrůznějším postižením. R 1977 měli 5000 obyvatel a také více než 5000 členů personálu.
V USA r. 1919 v nemocnici sv. Elizabethy ve Washingtonu používali psy jako rozptýlení pro pacienty a jejich terapeutické návštěvy tu běží dodnes. Ve 40. letech ve spolupráci s červeným křížem udržovali psy dobrou mysl rekonvalescentů – válečných letců v New Yorku. V 70. letech americký dětský psycholog Boris M. Levinston objevil, že pes je ideálním spoluterapeutem emocionálně narušených dětí, Sam a Elizabeth Corsonovi, odborníci v psychologii a neurofyziologii, z Ohia navazují na jeho práci a dosahují značných úspěchů v CT. V 80. letech se stoupající profesionalitou terapeutů se již začíná rozlišovat mezi činností za účasti zvířat a terapií pomocí zvířat.
Zpřísňuje se výběr zvířat, metodika jejich výcviku, zavádí se zkoušky a školení terapeutů. Metoda začíná být objektivně hodnocena, vedou se záznamy – CT deníky a nacházejí se další možnosti uplatnění. Vznikají sdružení a společnosti, začíná výměna informací a zkušeností pomocí specializovaných časopisů, vzájemných setkání a později se pravidelně po třech letech začínají konat mezinárodní konference (první roku 1977 v Londýně, osmá v pořadí v září 1998 v Praze, 9. září 2001 Rio de Janeiro). Roku 1990 vzniká mezinárodní asociace IAHAIO, která sdružuje jednotlivé národní organizace, pracující v oblasti výzkumu i praktické aplikace terapeutických programů se zvířaty, koordinuje jejich aktivity, usnadňuje výměnu nejnovějších poznatků a zkušeností.

Formy canisterapie:

AAA (animal assisted activities) – zaměřena na zlepšení kvality života, není zde cílené terapeutické zaměření na speciální problematiku u klienta, jedná se spíše o společné aktivity se psem, které jsou pro lidi, kteří se jí účastní příjemné.
AAT (animal assisted therapy) – na pohled tato forma již terapeutického působení pomocí psa může vypadat úplně stejně jako AAA, rozdíl je v tom, že terapeut, který tuto formu canisterapie vede, aktivity se psem zaměřuje na určitý předem stanovený cíl např. trénink paměti, tělesné cvičení aj. Tato forma se může uplatňovat ve více odvětvích např. fyzioterapie (polohování, tělesné cvičení), psychologie (tréninky poznávacích funkcí, sociální stimulace, relaxace a další speiální přístupy).
AAE (animals assisted education) – výchova a vzdělávání za pomocí psa a informacích o něm. Stěžejní roli v úspěšnosti při této formě výchovy y vzdělávání hraje motivace a pozitivní emoční doprovod těchto aktivit.
AACR (animals asistent crisis response) - kontakt zvířete a člověka, který se ocitl v krizové životní situaci zaměřený na odbourávání stresu a celkové zlepšení psychického a/nebo i fyzického stavu klienta. Krátkodobé terapeutické působení, zaměřené na aktuální situaci.