Oddělení
 O nemocnici Pro veřejnost Pro odborníky Oddělení Kontakty Aktuality

oddělení B2

Primář MUDr. Jan Křen 326 715 827 jan.kren@pnkosmonosy.cz
Staniční sestra Zdeňka Kavalírová 326 715 812 zdenka.kavalirova@pnkosmonosy.cz
Zdravotně sociální pracovnice Mgr. Zlatuše Aszmongyová 326 715 978 zlatuse.aszmongyova@pnkosmonosy.cz
Vyšetřovna  326 715 810  

Oddělené je umístěno v přízemí pavilonu B. Disponuje 10 lůžky, dva pokoje jsou jednolůžkové s rozvodem centrálního kyslíku, čtyři pokoje jsou dvoulůžkové. Je určeno k intenzivní péči, zaměřené na somatické komplikace, spojené s náročnější ošetřovatelskou péčí (nitrožilní přístup, výživa sondou, paliativní léčba). Pacienti přicházejí překladem z ostatních oddělení nemocnice při zhoršení celkového zdravotního stavu, nebo překladem z jiných zdravotnických zařízení (psychiatrický pacient po operaci, úrazu či jiné masivní zátěži somatickým onemocněním). Příjem pacienta musí být předem domluven s primářem oddělení. Na oddělení (i obecně do psychiatrické nemocnice) nejsou přijímáni pacienti ve stavu akutní intoxikace alkoholem, psychotropními látkami nebo léky, somaticky komplikované odvykací stavy s deliriem, nestabilní somatická onemocnění nebo stavy, které vyžadují specializovanou somatickou péči, kterou není nemocnice schopna poskytnout. Nemocní mohou být přijati jak se svým písemným souhlasem, tak v případech ohrožení i bez něho, přičemž o dalším pobytu vzápětí rozhoduje místně příslušný soud.

Většina nemocných je upoutána na lůžko a vyžaduje intenzivní sledování duševního i tělesného stavu. Tři lůžka jsou vybavena aktivní antidekubitní matrací, ostatní lůžka pasivní antidekubitní matrací. Na všech pokojích je televizor pro vyšší komfort a stimulaci pacientů.
Doba hospitalizace je posuzována individuálně a řídí se závažností stavu, pro který byl pacient přijat. Hospitalizace je ukončena překladem na původní psychiatrické oddělení v nemocnici, do jiného zdravotnického zařízení, nebo propuštěním do ambulantní péče.


Praktické informace pro pacienty a rodinné příslušníky najdete zde

Návštěvní hodiny: 9.00 - 20.00 hod (s výjimkou vizity a podávání stravy)


PN Kosmonosy, Lípy 15, 293 06 Kosmonosy, 326 715 711, yabmrnn, sekretariat@pnkosmonosy.cz , podatelna@pnkosmonosy.cz
Nahoru