Oddělení
 O nemocnici Pro veřejnost Pro odborníky Oddělení Kontakty Aktuality

oddělení A12

PrimářMUDr. Eva Pokorná 326 715 841eva.pokorna@pnkosmonosy.cz
Psycholog 326 715 846
Vrchní sestra Romana Špačková 326 715 842 romana.spackova@pnkosmonosy.cz
Zdravotně sociální pracovnice Barbora Salvová
Zuzana Himlová, DiS.
326 715 843 barbora.salvova@pnkosmonosy.cz
zuzana.himlova@pnkosmonosy.cz
Vyšetřovna  326 715 840  

Oddělení je umístěno do nově rekonstruovaných prostor v přízemí pavilonu A. Disponuje 39 lůžky, která jsou rozdělena do tří až šestilůžkových pokojů. Je určeno pro příjem dospělých mužů ve věku do 65 let, kteří nezbytně vyžadují lůžkovou psychiatrickou péči. Pacienty ve věku 15-18 let lze výjimečně přijmout po předchozí telefonické domluvě.
Oddělení poskytuje diagnostickou a komplexní psychiatricko-psychologickou léčebnou péči u širokého spektra duševních poruch. Jde zejména o léčbu psychóz schizofrenního okruhu, afektivních poruch, psychických poruch vyvolaných stresem, výrazné poruchy chování u mentálních retardací a u poruch osobnosti, toxické psychózy, nekomplikované odvykací stavy po odnětí alkoholu a jiných psychotropních látek. V řadě případů jde o závažné stavy spojené s neklidem a ohrožením sebe nebo okolí.
Na oddělení (ani obecně do psychiatrické nemocnice) nejsou přijímáni pacienti ve stavu akutní intoxikace alkoholem, psychotropními látkami nebo léky, somaticky komplikované odvykací stavy s deliriem, nestabilní somatická onemocnění nebo stavy, která vyžadují specializovanou somatickou péči, jakou není nemocnice schopna poskytnout.
Nemocní mohou být přijati jak se svým písemným souhlasem, tak v případech ohrožení i bez něho, přičemž o dalším pobytu vzápětí rozhoduje místně příslušný soud.
Po přijetí jsou pacienti umístěni na tzv. filtrové části, která má nemocniční charakter, druhá část má povahu režimové léčby, kde jsou již kladeny větší nároky na jejich spolupráci v léčbě.
Doba hospitalizace je posuzována individuálně a řídí se závažností stavu, pro který byl pacient přijat. Může trvat dny, u psychóz jde většinou o dobu kolem 6 týdnů i více v závislosti na dosažené úrovni stabilizace zdravotního stavu tak, aby odpovídala možnostem pokračovat v léčbě ambulantní, resp. komunitní formou mimo lůžkové zařízení.
K užívaným metodám léčby patří psychofarmakoterapie, elektrokonvulzivní terapie, individuální a podpůrná psychoterapie, využití relaxace, arteterapie, hiporehabilitace, pracovní terapie (keramická dílna, pletení košíků, výroba svíček, šití, tkaní apod.), trénink sociálních dovedností, pomoc při řešení sociálních záležitostí, nabídka spolupráce se sdruženími pro péči o duševně nemocné (FOKUS, VIDA a další).

Pracoviště elektrokonvulzivní terapie:
Je organizační součástí oddělení A12 s určením pro pacienty celé psychiatrické nemocnice. Kapacita je 12 výkonů týdně, anesteziologické služby jsou zajištěny týmem anesteziologicko-resuscitačního oddělení Oblastní nemocnice Mladá Boleslav. Pracoviště je moderně vybavené jak přístrojem pro vlastní léčbu (MECTA SPECTRUM 5000 Q), tak i monitorem životně důležitých funkcí a anesteziologickým přístrojem. Indikace, kontraindikace, provedení a sledování pacienta jsou standardizovány včetně dokumentace. Pracoviště tak splňuje všechny nároky bezpečnosti i kultury poskytovaní takové péče.
PN Kosmonosy, Lípy 15, 293 06 Kosmonosy, 326 715 711, yabmrnn, sekretariat@pnkosmonosy.cz , podatelna@pnkosmonosy.cz
Nahoru